chelmiec.pl
 • image01

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

 • image02

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

 • image03

  CZYNNE OD 6:00 do 22:00

 • image04

  ZAPRASZAMY!

 • image05

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

 • image06

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

 • image07

  AQUA CENTRUM CHEŁMIEC

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Właścicielem Aqua Centrum Chełmiec zwanego w dalszej części Pływalnią jest Gmina Chełmiec a jej dierżawcą Kopalnia Surowców Skalnych „KLĘCZANY” Sp. z o.o. 33-394 Klęczany 176 zwana dalej Spółką.
 2. Pływalnia czynna jest codziennie w godz. 600 – 2200.
 3. Przed wejściem na teren hali basenowej oraz rozpoczęciem korzystania z poszczególnych urządzeń należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i instrukcjami użytkowania atrakcji basenowych, oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie hali basenowej. Za zapoznanie się z regulaminem i instrukcjami uczestników grup odpowiedzialny jest opiekun lub kierownik grupy.
 4. Osoby przebywające na terenie Pływalni a w szczególności na hali basenowej i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu, nie stosujące się do poleceń ratowników oraz osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie Pływalni mogą być usunięte z obiektu bez zwrotu wniesionych opłat.
 5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do bezzwłocznego podporządkowaniu się ogłaszanym komunikatom.
 6. Pływalnia posiada monitoring w celu dodatkowego zabezpieczenia.
 7. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności osób korzystających z usług Pływalni.
 8. Nagrania monitoringu mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do osób niestosujących się do zapisów Regulaminów obowiązujących w obiekcie.
 9. Obiekt Pływalni podzielony jest na strefy:
  • basen pływacki
  • basen rekreacyjny
  • zjeżdżalnia
  • brodzik dla dzieci
  • wanna z hydromasażem
  • jacuzzi
  • strefa saun
 10. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
  • palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych oraz używania środków odurzających
  • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających
  • wnoszenia do hali basenowej żywności lub innych towarów w opakowaniach szklanych
  • wprowadzania i przebywania zwierząt.
  • wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych rzeczy niebezpiecznych
 11. Organizator pobytu grupy osób ponosi odpowiedzialność za skutki zachowań uczestników grupy.
 12. Wszystkie urządzenia udostępnione klientom Pływalni posiadają wymagane atesty i zapewniają, przy zgodnym ze stosownymi instrukcjami użytkowania, bezpieczne z nich korzystanie.
 13. Na terenie obiektu zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej lub jakiejkolwiek innej działalności komercyjnej bez pisemnej zgody właściciela obiektu.
 14. Nagrywanie filmów oraz fotografowanie do celów komercyjnych w obiekcie jest możliwe po uzyskaniu zgody zarządzającego obiektem, a w przypadku przebywania osób na hali basenowej, także po uzyskaniu ich zgody.
 15. Zarządzający obiektem zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia z użytkowania całości lub części urządzeń.
 16. Wszelkie zdarzenia, wnioski i uwagi należy zgłaszać osobie zarządzającej obiektem.
 17. Do korzystania z Pływalni uprawnione są osoby, które uregulowały w kasie pływalni sposób odpłatności i posiadają transponder /chip elektroniczny/.
 18. Bilet bez limitu czasu upoważnia do jednokrotnego wejścia na Pływalnię i korzystania z atrakcji, dostępnych w ramach wykupionego biletu. Przekroczenie bramki wyjściowej przy kasie, równoznaczne jest z unieważnieniem biletu.
 19. W rozliczeniu pobytu na Pływalni decyduje czas wejścia i powrotu przez bramki przy kasach tj. odczytu transpondera. Rozliczenie i naliczenie opłaty odbywa się w oparciu o aktualny cennik.
 20. Zarządzający obiektem nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, pozostawione lub skradzione na terenie obiektu przedmioty lub dokumenty, oraz za nie zapoznanie się użytkownika z niniejszym regulaminem, oraz instrukcjami użytkowania saun, zjeżdżalni i innych atrakcji wodnych.
 21. Przed wejściem  do szatni obowiązuje zmiana obuwia na zastępcze (klapki, drewniaki) obuwie należy włożyć do worka foliowego i schować w szafce ubraniowej.
 22. Każdy użytkownik Pływalni ma społeczny obowiązek niezwłocznego powiadamiania ratowników lub innych pracowników obiektu o zaistnieniu wszelkich sytuacji stwarzających realne zagrożenie dla użytkowników obiektu.
 23. W przypadku zanieczyszczenia wody na pływalni przez osoby korzystające z basenu sportowego, basenu rekreacyjnego, jacuzzi, zjeżdżalni,brodzika dla dzieci, będą one zobowiązane zapłacić za wymianę wody kwotę w wysokości:
  • w basenie sportowym 12 000 zł
  • w basenie rekreacyjnym 6 000 zł
  • w jacuzzi 1 000 zł
  • w brodziku dla dzieci 1 000 zł
  • w zjeżdżalni 1 000 zł
 24. Właściciel obiektu może dochodzić na drodze postępowania cywilnego zwrotu faktycznie poniesionych kosztów związanych z wymianą wody i utraconymi korzyściami, spowodowanymi wyłączeniem z użytkowania poszczególnych stref.
 25. Zabrania się korzystania w niecce pływackiej 25 m z dmuchanych akcesoriów pływackich np. materacy, siedzisk, kół dmuchanych, rękawków itp.